Сухиндол

МРРБ: Ще подкрепим Сухиндол при кандидатстване за финансиране – Община Сухиндол. Ти си на ход!

МРРБ: Ще подкрепим Сухиндол при кандидатстване за финансиране – Община Сухиндол. Ти си на ход!
Акцент на темата:
 • Министерството на регионалното развитие и благоустройството следи със загриженост това свлачище и отчита необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на свлачищните процеси и трайно стабилизиране на територията и ще подкрепи Община Сухиндол при кандидатстване за финансиране към Междуведомствената комисия по възстановяване към Министерски съвет.
 • Вижте още; Част 1 и Част 2 по темата със свлачището.

Отговор на въпрос зададен от народен представител Весела Лечева относно свлачищни процеси на община Сухиндол /граница община Павликени/

(от 17 юли 2020 | 16:23 | МРРБ)

Бележка от автора:

– драги читателю, моля имай предвид, че редактирах писмото от пресцентъра на МРРБ понеже е претъпкано с административни фрази и не бе чак толкова интересно за четене, но в дъното на статията може да откриете линк към публикацията от министерството. Не пропускай да прочетеш Обобщението!

 • Съгласно разпоредбите на геозащитните мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси, за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от МРРБ, от централните и териториалните органи по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 • Съгласно данни от Регистъра на свлачищните райони на територията на Република България на път, Сухиндол-Павликени – Граница общ. (Павликени-Сухиндол) – III-3011 през 2006 г. са регистрирани 2 броя свлачища – едното периодично-активно и другото потенциално.
 • Път III-403, Сухиндол – Павликени – Граница общ. (Павликени-Сухиндол) до път III-3011 е общински, утвърден с Решение № 236/2007 г. на Министерския съвет. В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за пътищата общинските пътища се управляват от кметовете на съответните общини, а изграждането, ремонтът и поддържането им се осъществяват от общините.
 • Водена е кореспонденция с Община Сухиндол, с „Геозащита Плевен“ ЕООД с Областна администрация – Велико Търново, с Министерството на околната среда и водите, с „Напоителни системи“ ЕАД, с „Национална електрическа компания“ ЕАД и с други ведомства, като министерството е изпълнило своите задължения, свързани с геозащитната дейност за регистриране и мониторинг на свлачищните райони, координация и издаване на предварително съгласие за инвестиционните намерения на Община Сухиндол по отношение укрепването на свлачището.
 • След всеки подаден сигнал от кмета на община Сухиндол за активизиране на свлачищни процеси е оказвано необходимото съдействие за организиране на инженерно-геоложки доклади. Съответните данни са нанесени в Регистъра на свлачищните райони.
  Становищата на „Геозащита“ – клон Плевен от извършените инженерно-геоложки огледи са предоставени своевременно на Община Сухиндол с указания за предприемане на действия в краткосрочен план и с Постановление № 247 от 2017 г. на Министерски съвет по бюджета на Община Сухиндол са предоставени средства в размер на 135 156 лв. за проучвателни и проектни работи по укрепване на брега на р. Росица в участъка на свлачищната деформация.
 • След представена от Община Сухиндол документация, в изпълнение на задълженията си по чл. 96, ал. 3 от ЗУТ, от МРРБ е издадено предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности (укрепителни и отводнителни мероприятия) на обект „Укрепване и възстановяване на път VTR 2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищния район в землището на гр. Сухиндол.

В отговора се казва още:

 • Предвид собствеността на пътя – публична общинска, бих искала да отбележа, че в съответствие с Наредба № 1 за геозащитната дейност финансирането на геозащитната дейност се осъществява от собствениците и ползвателите на недвижимите имоти.
  МРРБ изпълнява геозащитни мерки и дейности по Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ с финансови средства от държавния бюджет, които са насочени предимно за извършване на превантивна дейност, свързана с регистриране на свлачищни процеси, мониторинг на най-активните от тях, продължаване на строителство на обекти със сключени договори и споразумения от предходни години.
 • От бюджета на МРРБ не се финансират аварийни обекти и дейности, какъвто е в случая този обект за укрепване на свлачището.
 • За случаите на аварийни ситуации и неотложни възстановителни работи се прилагат изискванията на Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността.
 • МРРБ следи със загриженост това свлачище и отчита необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на свлачищните процеси и трайно стабилизиране на територията и ще подкрепи Община Сухиндол при кандидатстване за финансиране към Междуведомствената комисия по възстановяване към Министерски съвет.

Малко повече информация за МВКПВ към МС;

 • добре е да се знае, че при заседанията на комисията с право на съвещателен глас участват и областни управители

Функция:

 1. Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване.
 2. Средствата се предоставят за финансиране на: 1. превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници; 2. непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система; 3. неотложни възстановителни работи; 4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3 ЗЗБ; 5. контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията; 6. проверки по жалби и сигнали; 7. обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия при условия, по ред и в размери, определени с правилника; 8. обезщетяване на органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства, при бедствия, пожари и извънредни ситуации

Заместник-министър на МРРБ към 30 август 2020:

 • Деница Пламенова Николова
 • Електронна поща: [email protected]

Правомощия:

 1. Функции по координиране на;
 • дейностите по въпросите на Европейския съюз;
 • дейностите по изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;
 • дейностите във връзка с реализирането на регионалната политика;
 • дейностите във връзка с работата на Съвета по децентрализация на държавното управление;
 • дейностите във връзка с председателството на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 • дейностите във връзка с реализирането на регионалната политика за преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната.
 1. Възлагане функциите за координация, наблюдение и контрол на дейността на административните звена в МРРБ по отношение на:
 • Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“;
 • Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“;
 • Дирекция „Държавна собственост“
 • Определяне на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството за Национален координатор за Дунавската стратегия.

Обобщение:

 • Междуведомствената комисия е към Министерски съвет и тя си има бюджет, който всяка година се одобрява от Парламента, а в нея влизат от всяко министерство зам. Министри със съответния ресор като се събират на заседания няколко пъти в годината. Има си правилник за работа, който не съм го чел, но ще запълня част от тази празнина.
 • Община Сухиндол може чрез някой депутат да се опита да намери намери връзки (лоби) и да има мнозинство или през този човек да се предложи за разглеждане защото има хиляди проекти, но общо взето парите стигат за няколко десети от тях.

С простички думи казано; МРРБ казва, на Весела Лечева, че ще предложи свлачищните проблеми за разглеждане пред МВК като ще подчертае критичната ситуация, както за местни граждани така и за ТУРИСТИТЕ, които са необходими „хранителни-вещества“ за организма на държавата. През 2020 започна изграждането на много нови атракции и съоръжения за воден спорт на територията на язовир Александър Стамболийски – Кой и как ще изкара пари от „туризъм“, ако  няма как да пристигнат БЕЗОПАСНО хората, които са решили да се позабавляват и да похарчат някой лев в сухиндолските и косовските магазини през лятото?

Нека направим проста сметка; 1,000 туристи, който ще похарчат по 5 лева всеки са загуба от 5,000 лева за местния бизнес, който определя цените за голяма част от хранителните продукти и други по веригата. Този фарс продължава вече почти 5 години… 5 х 5,000 = 25,000 лева по-малко в сухиндолския микро-климат.

А, дали според вас мили хора… дали сухиндолската копнееща за успехи младеж има потенциала да се справи с трудната задача за свлачището та чак тогава да започнем да мислим как да си върнем хилядата златни туристи годишно и да ги умножим по 10?

Защо да не може?

 • Аааа… (няма отговор на защо не… сухиндолската младеж може всичко! Вие само гледайте и ни подкрепяйте и най-важно споделяйте за да ни чуят чак в КОСМОСА – все пак за сухиндолци ще е лесно понеже си имаме употребяван космически кораб!)

Какво пречи?

 • МВК a.k.a Междуведомствената комисия по възстановяване към Министерски съвет

И как ще се разреши този проблем?

 • Като загърбим дребните кавги от миналото и погледнем смело напред всички заедно за НАШИЯ роден край! #ЗаедноНиеСмеСухиндол #ЗаПоДобърСухиндол

Това ли ще е наследството за децата на Сухиндол? Разбит път и орязани туристически възможности? От небето няма да се спусне белобрад Старец за да ни помогне. САМ СИ ПОМОГНИ И ВЕСЕЛ ТИ БЪДИ! Младите редом със възрастните жители на Община Сухиндол, Община Павликени и други засегнати хора, който имат финансовите възможности трябва намерят общ език (в случая проклетото свлачище) и да излязат на мирен протест пред сградата на МВК час по-скоро за да настояваме за правото си на нормален БЕЗОПАСЕН и удобен начин за придвижване от точка А до точка Б. Вярвам, че сега е момента, вярвам, че и други български граждани ще ни подкрепят и ще се набием на очи, което не е удобно за политическата обстановка в момента. Желязото се кове докато е горещо!

П.П.: Колкото повече време минава в бездействие, толкова по-големи и скъпи стават щетите.

Община Сухиндол. Ти си на ход! Следва продължение…

Източник:

 1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 2. Интегрирана информационна система на държавната администрация
Сухиндол ИНФО в YouTube

Абонирай се (БЕЗПЛАТНО) за YouTube канала на Сухиндол ИНФО (с камбанка) и ще получаваш първи известия за най-новите видеа!